Mwynhau Sir Benfro

Marchogaeth

Mae Sir Benfro’n cynnig digon o gyfleoedd i farchogaeth, gan eich tywys chi ar draws detholiad o dirweddau a chynnig ffordd wych o archwilio’r ardal. Nid oes gwahaniaeth os ydych chi am reidio ar draws rhostir agored, ar hyd llwybrau ceffylau coediog neu i lawr lonydd tawel y wlad, mae yna rywbeth i bawb, a’r cyfan yn cael ei gynnig gan amrywiaeth ragorol o sefydliadau marchogaeth sydd ar waith yn y sir.

Bron ym mhob man ble fyddwch chi’n marchogaeth yn Sir Benfro, fe fyddwch chi’n teithio trwy ardal o ddiddordeb hanesyddol sylweddol. Mae rhai o’r llwybrau ceffylau pwysig yn hen heolydd y porthmyn, ble byddai defaid a gwartheg wedi cael eu gyrru i farchnadoedd yn yr Amwythig, Bryste neu hyd yn oed Llundain.

Mae yna sawl peth arall i’w gweld oddi ar gefn geffyl, o bentrefannau bach, caerau o’r Oes Haearn a meini hirion; i gestyll, coetiroedd hynafol a nentydd tawel. Mae marchogaeth ar dywod euraidd traethau Sir Benfro hefyd yn weithgaredd poblogaidd y mae twristiaid a phobl leol yn ei fwynhau.

Yn amlwg, mae yna rai traethau sy’n fwy addas nag eraill ble mae’n rhaid ystyried meysydd parcio arfordirol, mynediad hwylus, amodau llanw, gofod a defnyddwyr eraill. Da chi, darllenwch y Gair o Gyngor isod a dilynwch y dolenni ar waelod y dudalen.

Mae’r traethau ac arfordir y de-ddwyrain, rhwng Llanrhath a Phwynt Giltar, gan gynnwys Saundersfoot a Dinbych-y-pysgod, yn ddarostyngedig i is-ddeddf Cyngor Sir Penfro, sy’n gosod cyfyngiad tymhorol ar farchogaeth rhwng 10yb a 7yh o Mehefin 1af tan Medi 30ain.

Mewn mannau eraill, rheolir y blaendraeth (yr ardal rhwng y marc distyll a’r pen llanw) gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a gellir marchogaeth yma:

 • Os oes mynediad cyfreithlon i’r blaendraeth (nid oes modd mynd at bob traeth ar heol neu lwybr ceffylau);
 • Dylid marchogaeth ceffylau fel nad ydynt yn berygl neu’n niwsans i ddefnyddwyr eraill y traeth.
 • Gwaherddir rasio a hyfforddi ceffylau, yn benodol, ar y blaendraeth, gan is-ddeddfau Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

Mae’r traethau canlynol yn boblogaidd ymhlith marchogwyr, gan fod digon o lefydd parcio a mynediad, a chyfleoedd gwych i farchogaeth pan fydd y llanw’n isel, ond, yn ystod yr haf maen nhw’n brysur iawn ac fe’ch cynghorir i farchogaeth yn gynnar yn y bore neu gyda’r hwyr:

 • Llanrhath.
 • Maenorbŷr.
 • Freshwater East.
 • Traeth Mawr, Tyddewi (nid yn ystod yr haf).
 • Traeth Mawr Trefdraeth.


Gair o Gyngor

 • Defnyddiwch ddarparwyr profiadol sydd yn cynnig hyfforddiant, teithio neu farchogaeth ar y traeth. Ymwelwch â www.abrs-info.org neu www.pcuk.org.
 • Mae’r rhan fwyaf o farchogwyr yn dueddol o farchogaeth ar draethau yn ystod y gaeaf gan farchogaeth yn y bore bach neu gyda’r hwyr yn ystod yr haf.
 • Sylwer y bydd rhai meysydd parcio ar rai traethau â chyfyngiadau tymhorol ar uchder cerbydau wrth y fynedfa.

Buddion iechyd

Ymarfer gwych ar gyfer y corff cyfan, a gellir ei deilwra i’ch lefelau ffitrwydd a sgil chi. Yn ogystal ag adfywio’r meddwl, mae yna fuddion therapiwtig rhagorol hefyd o feithrin cysylltiad gyda cheffyl a’i farchogaeth.

Mwy...

Termau iechyd