Mwynhau Sir Benfro

Dringo

Mae Sir Benfro’n cynnig cyfleoedd rhagorol ac amrywiol i bawb gael dringo, o glogfeini a llechfeini i ddechreuwyr i gyfleoedd serth ac eithaf i ddringo hyd at E9. Mae gan Ogledd Sir Benfro gyfleoedd i ddringo clogwyni môr ar dywodfaen, gabro a chlogwyni folcanig o 10m i 90m o uchder, ac yn y De fe allwch chi fwynhau cyfleoedd i ddringo creigiau serth ar glogwyni môr calchfaen trawiadol. Mae yna gyfyngiadau ar ddringo yn ystod y tymor nythu ar sawl clogwyn yng Ngogledd a De Sir Benfro.

Mae’r cyfleoedd dringo yn cael sylw yn "Climbers Club Guide to Pembrokeshire" sy’n cynnwys gwybodaeth ar drefniadau mynediad sy’n cael ei diweddaru bob blwyddyn, felly fe fydd angen i chi wirio’r sefyllfa ar y pryd. Mae Sir Benfro’n enwog am ei chlogwyni môr ond mae yna sawl lleoliad o ansawdd da i ddringo’r clogfeini hefyd, a phrin y bydd unrhyw un arall yn eu defnyddio. Mae Mynydd Dinas, ychydig i’r de o Dinas Cross, yn lleoliad gwych ar gopa’r bryn ar gyfer carreg grut o ansawdd uchel fel clogfeini er, rydyn ni’n argymell yn uchel eich bod yn defnyddio gwyliwr a phad glanio oherwydd mae llawer o’r llwybrau anodd yn rhai eithaf hir, anodd ac uchel oddi ar y llawr. Mae yna drawsteithio da hefyd ger Tyddewi ym Mhorth Clais a Naw Ffynnon (pan fydd y llanw’n isel), a rhai cyfleoedd i ddringo’r clogwyni tua’r tir ym Mynydd Plumstone.

Mae’r clogwyni môr yn cynnig man gwylio unigryw i wylio dolffiniaid, morloi ac adar y môr ac yn gynefin pwysig ar gyfer rhai o blanhigion ac anifeiliaid prinnaf Prydain.

  • Caiff rhai safleoedd nythu eu hamddiffyn gan gyfyngiadau tymhorol ar ddringo a gytunwyd gyda’r Cyngor Mynydda Prydeinig. Cofiwch eich bod yn cadw atynt, ac yn osgoi tarfu ar unrhyw blanhigion, anifeiliaid neu olion archeolegol eraill ar yr arfordir unigryw a bregus hwn.
  • Mae gan y Parc Cenedlaethol restr o gyfyngiadau dringo y cytunwyd arnynt. A wnewch chi dreulio ychydig funudau’n edrych ar y dolenni isod cyn i chi gynllunio’ch dringo.


Gair o Gyngor

Pethau i’w hystyried cyn dringo yn Sir Benfro:

  • Gwiriwch y trefniadau mynediad os ydych yn dringo ar Faes Castellmartin – 01646 662367 (Mae’r maes ar gau i’r cyhoedd pan fydd tanio ar waith).
  • Gwiriwch leoliad y cyfyngiadau ar ddringo a’r dyddiadau pan mae dringo wedi ei gyfyngu.
  • Gwiriwch y tywydd. Gwiriwch amserau’r llanw.
  • Gall fod cyfyngiadau ar fynediad ar Faes Penalun (01834 845950).
  • Edrychwch ar y ddolen Green Guide ragorol isod sy’n rhoi manylion ar fynediad a chadwraeth tra’n dringo yn Sir Benfro.
  • Mae Cronfa Ddata Ranbarthol y Cyngor Mynydda Prydeinig â llawer mwy o wybodaeth ar glogwyni sy’n benodol i safleoedd.

Buddion iechyd

Mae’n anodd curo’r ymdeimlad anhygoel o antur a rhyddid, yn ogystal â’r golygfeydd a gewch ar gopa pob concwest. Dyma gamp sy’n gymdeithasol, yn heriol, yn dechnegol ac yn hwyl, ac fe fydd hefyd yn eich helpu i ddod yn heini’n gorfforol.

Mwy...

Termau iechyd